Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitalnych w XXI wieku    Wrocław, 17 września 2010 r.
 

 

Techniki symulacyjne w logistyce i planowaniu przestrzennym       Wrocław, 22 października 2010 r.

 

   Najbliższa konferencja odbędzie się już 17 września 2010 roku  
 

 
Organizatorzy:


  

 


We współpracy z

 


Patronat medialny:

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Patronat honorowy objął 
Minister Landu Saksonii
dr Karl-Heinz Daehre
oraz 
Prezydent Wrocławia 
dr Rafał Dutkiewicz


 

TEMATYKA KONFERENCJI

Celem konferencji „Znaczenie rzek dla rozwoju miast metropolitalnych w XXI wieku” jest prezentacja aktualnych trendów związanych z rozwojem transportu śródlądowego w Polsce i w Europie oraz przedstawienie wpływu rzek na infrastrukturę i planowanie przestrzenne aglomeracji miejskich. 

Podczas konferencji zostanie poruszona następująca problematyka szczegółowa:

 • Znaczenie żeglugi śródlądowej dla gospodarki UE; 

 • Żegluga śródlądowa jako element systemu transportowego;

 • Europejski system transportowy z uwzględnieniem wykorzystania dróg wodnych;

 • Perspektywy harmonizacji wodnych systemów transportowych;

 • Połączenie Odra-Łaba – przyszłość zintegrowanej Europy; 

 • Eksploatacja portów i floty śródlądowej;

 • Centra logistyczne w portach śródlądowych; 

 • Uwarunkowania transportowe rozwoju aglomeracji miejskich;

 • Znaczenie transportu wodnego dla aglomeracji miejskich;

 • Aspekty historyczne funkcjonowania transportu wodnego w miastach;

 • Przykłady współczesnych rozwiązań i koncepcje przyszłościowe.

Konferencja sprzyjać będzie wymianie informacji, doświadczeń i opinii pomiędzy praktykami a teore-tykami z zakresu transportu. Wiedza, zdobyta lub skompilowana podczas dyskusji przyczyni się do głębszego poznania oraz wykorzystania w praktyce transportu wodnego śródlądowego dla rozwoju miast.

PRZYGOTOWANIE REFERATU

Referaty zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane w materiałach konferencyjnych na płytach CD, a po konferencji opublikowane w Zeszytach Naukowych „Logistyka i Transport” lub w postaci zwartej publikacji. 
Referaty należy przygotować w edytorze WORD według wskazówek dostępnych na stronie www.msl.com.pl → Badania Naukowe → Logistyka i Transport
Warunkiem publikacji referatu jest uzyskanie pozytywnej recenzji Komitetu Naukowego Konferencji. Podczas prezentacji referatów organizatorzy zapewniają pełny zestaw urządzeń audiowizualnych.

KOMITET NAUKOWY

Dr inż. Czesław KOLANEK - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocła-wiu;
Prof. dr hab. Leszek MINDUR - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wro-cławiu;
Dr hab. inż. Tomasz NOWAKOWSKI, prof. MWSLiT i PWr - Politechnika Wrocławska, Mię-dzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Dr Johannes PLATJE - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Prof. inż. Ladislav ŠIMAK - Uniwersytet Żiliński w Żilinie;
Dr Agnieszka TUBIS - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Dr hab. inż. Zenon ZAMIAR, prof. MWSLiT - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Siegfried ZANDER – Izba Przemysłowo-Handlowa w Magdeburgu;
Dr Janusz ZIERKIEWICZ - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


KOMITET ORGANIZACYJNY

Janusz PAWĘSKA – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego - Międzynarodowa Wyższa Szko-ła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Agnieszka TUBIS - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Sven ERICHSON – Unia Izb Łaby/Odry;
Wolfgang MIHLAN - Izba Przemysłowo – Handlowa w Magdeburgu;
Zbigniew SEBASTIAN - Dolnośląska Izba Gospodarcza;
Kapitan Żeglugi Śródlądowej Jan PYŚ – Urząd Żeglugi Śródlądowej;
Kapitan Żeglugi Wielkiej Andrzej SZCZEPANIK – Fundacja Odra Rediviva
Marta KINDRAT - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu;
Karolina TOMALIK - Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu.


KALENDARZ KONFERENCJI:

• komunikat nr 1 – luty 2010 r.
• zgłoszenie referatu/uczestnictwa - 30 czerwca 2010
• potwierdzenie przyjęcia referatu – 15 lipca 2010 r.
• dostarczenie pełnego tekstu referatu – 30 sierpnia 2010 r.
• komunikat nr 2 – 30 sierpnia 2010 r.
• wniesienie opłaty konferencyjnej – 10 września 2010 r. 

 

KOSZT UCZESTNICTWA

Opłata konferencyjna - 300 zł

Koszt uczestnictwa obejmuje:

 • uczestnictwo w obradach,

 • materiały konferencyjne,

 • kawa, herbata w czasie przerw,

 • lunch,

 • uroczysta kolacja na statku

Uwagi: 
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w konferencji po 10 września 2010 r. organizatorzy zastrzega-ją sobie prawo do potrącenia z wniesionej przez uczestnika opłaty konferencyjnej sumy adekwatnej do poniesionych przed tym terminem wydatków organizacyjnych.
Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania.
Warunkiem publikacji jest uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:
Kredyt Bank S.A. II O/Wrocław 56 1500 1067 1210 6005 4616 0000
Do wpłat w euro (IBAN): PL56 1500 1067 1210 6005 4616 0000 (BIC) KRDBPLPW
Z dopiskiem KONFERENCJA.


SEKRETARIAT KONFERENCJI W POLSCE

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Biuro Karier
ul. Sołtysowicka 19b
51-168 Wrocław
tel. 071 324 68 42 w.5
fax 071 325 15 61
e-mail: konferencja@msl.com.pl
Sekretarz konferencji: dr Agnieszka Tubis


SEKRETARIAT KONFERENCJI W NIEMCZECH

Unia Izb Łaby/Odry 
c/o Izba Przemysłowo-Handlowa w Magdeburgu 
Alter Markt 8 
D-39104 Magdeburg 
Telefon: 0049-391-5693-148 i 0049-391-5693-143 
Fax: 0049-391-5693-147 
E-Mail: info@kammerunion.de

Uwaga: Organizatorzy przewidują możliwość zamieszczania reklam w materiałach konferencyjnych i wystąpień promocyjnych. Szczegóły dotyczące terminów zgłoszeń, cen i warunków płatności znaleźć można na stronie internetowej konferencji. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Sekretariatem.

Pobierz komunikat